Obchodné podmienky


Obchodní podmínky

společnosti 3sixty, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností 3sixty, s.r.o., od 27.6.2016

  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost 3sixty, s.r.o., IČO 275 82 264, se sídlem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1222/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117036 a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

  3. Prodávajícího je možné kontaktovat na tel.: +420 739 300 353, případně emailu info@pneu360.cz.

  4. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchS“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami výlučně občanským zákoníkem.

 2. Vymezení pojmů

  1. Prodávající je obchodní společnost 3sixty, s.r.o., IČO 275 82 264, se sídlem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1222/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117036. Společnost 3sixty, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

   1. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

   2. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 3. Kupní smlouva

  1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky prodávajícího. Kupní smlouva vzniká dokončením a doručením konkrétní objednávky provedené kupujícím na internetových stránkách prodávajícího. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

  3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  4. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo  odstoupit od kupní smlouvy či její části, jestliže se zboží již nevyrábí a/nebo nedodává a/nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

  6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Vztahy z takovéhoto právního jednání prodávajícího se řídí úpravou smlouvy darovací.

 4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

  1. Převzetím věci nabývá kupující k věci vlastnické právo. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Toto platí, pokud byl přepravce vybrán spotřebitelem. Bylo-li však pro přepravu koupené věci užito dopravy nabídnuté prodávajícím, je věc odevzdána okamžikem, kdy kupující tuto věc od přepravce převezme. Převzetím věci přechází nebezpečí škody na koupené věci na kupujícího.

 5. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

   3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

   4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  2. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy společně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář prodávajícího, jenž je přikládán ke každé objednávce. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pneu360.cz.

  3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícího zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující dle shora uvedeného od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

  5. Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

  6. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 2. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Prodávající bude samostatně zpracovávat zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

  2. Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů oprávněn používat šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již kupujícímu poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany kupujícího.

  3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Prodávající osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Prodávající rovněž předá osobní údaje kupujícího externímu dopravci a provozovatelům platebních systémů, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 4. Doprava

  1. Prodávající užívá při přepravě zásilek přepravních společností PPL, Sdružení RADIÁLKA, DPD nebo General Parcel. Konkrétní cena přepravy je uvedena vždy u konkrétní přepravní společnosti. Kupující může zvolit i jiný způsob přepravy. V takovém případě je však povinen hradit přepravné dle ceníku jednotlivých přepravců zásilek.

  2. V případě, že kupující zvolí jinou formu přepravy, přičemž si dodané zboží u přepravce nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tímto spojené.

 5. Zpětný odběr zboží

  1. Kupující má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Zpětný odběr lze provést po předchozí domluvě na tel. čísle 739 300 353. Místa zpětného odběru se nachází i mimo sídlo prodávajícího (v distribučních skladech). Informujte se prosím telefonicky o nejbližším možném sběrném místě nebo využijte sběrný bod 3sixty, s.r.o., Horáčkova 1222/5, Praha 4, Po - Pá: 9 - 17h, odpovědná osoba: p. Čapek.

 6. Závěrečná ustanovení

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pinkchick.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

  4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 27.6.2016Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

  1. Pojmy použité v tomto reklamačním řádu jsou definovány a rovněž užívány stejným způsobem, jako je tomu v Obchodních podmínkách společnosti 3sixty, s.r.o.

 2. Záruka

  1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

  2. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií) a uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

  3. Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky v této lhůtě informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

  4. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

 3. Rozpor s kupní smlouvou a práva z vad

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (rozpor s kupní smlouvou).

  2. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující následující práva:

 1. dodání nové věci, resp. výměnu součásti, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, dále v případě odstranitelné vady, není-li možné věc užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

 2. odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci nebo výměna součásti, dále v případě odstranitelné vady, není-li možné věc užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

 3. odstranění vady (opravu), pokud to vzhledem k povaze vady je neúměrné (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu);

 4. právo na přiměřenou slevu.

  1. Práva spotřebitele při uplatnění práv z vad a ze záruky:

 • nemá-li věc vlastnosti vymezené v Obchodních podmínkách společnosti 3sixty, s.r.o. a výše v tomto reklamačním řadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Kupující má dále právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

  1. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 1. Ostatní ujednání

  1. Pokud jste obdržel(a) od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal(a) (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel(a) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií) a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).

  2. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka).

  3. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko, na adresu prodejce. Objednané výrobky si zkoušejte na spodní prádlo.

 2. Ochrana osobních údajů

  1. Podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách společnosti 3sixty, s.r.o.

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 27.6.2016. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

3sixty, s.r.o., IČO 275 82 264, se sídlem Praha 4 - Krč, Horáčkova 1222/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117036

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


ShopRoku.cz 2008
3.místo - shop roku 2008

Na základě hlasování veřejnosti a odborné poroty jsme mezi eshopy v kategorii Auto, moto, pneu získali 3. místo v soutěži Shop roku 2008.

Čekejte...
TOPlist